Home  
  Discussion  Forum  
   Belarus.NET > Belarus Information Network  

Выходзiць з лiстапада 1967 года,
у сетцы
IНТЭРНЭТ з лiпеня 1996 года

WWW Belarus: Вечерний Минск


СТУДЗЕНЬ 1998 - КАСТРЫЧНIК 1999


Русский вариант Win 1251
English version
Un poco en el castellano

Не звянуць галiнкi старога дрэва (25.10.99)
Новую старонку у гiсторыю роднага краю упiсалi удзельнiкi Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi "Унiверсiтэты Ельскiх", прысвечанай 165-годдзю з дня нараджэння пiсьменнiка, кампазiтара i калекцыянера Аляксандра Ельскага. Асаблiвую ноту у атмасферу сустрэчы унеслi прадстаунiкi дынастыi Ельскiх, што прыехалi з Францыi, Польшчы, Расii.
Ала Казакова.
 
Не застацца адзiн на адзiн з жыццевымi клопатамi (14.09.1999)
Каля сямiдзесяцi гадоу у Беларусi органы сацыяльнага забеспячэння сваiм клопатам атачалi выключна пенсiянерау i iнвалiдау. Але чатыры гады таму колькасць тых, хто мае патрэбу у iх дапамозе, павялiчылася. Сення на падтрымку органау сацыяльнага забеспячэння мае права разлiчваць кожны.
Нiна Марадудзiна.
 
Рарытэты - у падарунак (14.09.99)
Бiблiятэка рарытэтау адчынiлася у мiнулую нядзелю у "Таварыстве беларускай мовы". Яна ужо налiчвае больш за дзвесце выданняу - беларускiх i пра Беларусь на шмат якiх мовах свету. Асноуная крынiца паступлення кнiг - дабрачынныя ахвяраваннi.
Надзея Белахвосцiк.
 

Душа Вiленскай элегii (03.03.1999)
Не часта есць магчымасць убачыць здымкi, зробленыя у 30-я гады. Менавiта тады працавау вядомы беларускi фотамайстар Ян Булгак. Чарговай сустрэчай з нашай спадчынай стала выстава "Вiленская элегiя" у галерэi вiзуальных мастацтвау "NOVA" у Мiнску.
Ала Казакова.
На здымку: куточак старой Вiльнi.

Святыня замуравана у Полацку? (02.03.1999)
Сенсацыйнае паведамленне зрабiу у Полацку адказны супрацоунiк Камiтэта па пытаннях бяспекi Беларусi i Расii палкоунiк, кандыдат фiласофскiх навук Аляксей Гарохау, якi наведау старажытны горад. Яно тычыцца крыжа Ефрасiннi Полацкай, якi знiк - духоунай рэлiквii i вельмi рэдкага помнiка рамеснiцтва, зробленага у дванаццатым стагоддзi Лазарам Богшам.
Вольга Сiдаровiч.
БелТА.

Замежны капiтал дзеля беларускага праекта (8.01.98)
Еурапейскi банк рэканструкцыi i развiцця дау згоду на выдаткаванне 8,7 мiльена доларау ЗША для ажыццяулення праекта па вырабу шклотары на Беларусi.
БелТА.
Тайна трынаццацi стагоддзяу (8.01.98)
На Беларусi знойдзены скарб, якi праляжау у зямлi трынаццаць стагоддзяу. Знаходка аднесена да лiку сенсацыйных.
БелТА.
Рынак супраць новага падатку (4.02.98)
Усе буйныя рэчавыя рынкi на Беларусi не працуюць. Прадпрымальнiкi працястуюць супраць падатковых новаувядзенняу. Прэзiдэнт краiны Аляксандр Лукашэнка абвясцiу, што ен спынiу усе аперацыi, якiя звязаныя з дэклараваннем даходау.
Раiса Адынец.
Iван Юдаш — фота.
У "Сьвята" кожны дзень — свята (6.02.98)
У асноуным канцэртная праграма гэтага ансамбля будуецца на мелодыях беларускага Палесся. Музыка i песнi выконваюцца на старажытных i традыцыйных музычных iнструментах з захаваннем спосабу i каларыту гучання.
Авенiр Вайнштэйн.
Яуген Коктыш — фота.
"Боская камедыя" на беларускай мове (11.02.98)
Бессмяротная паэма Дантэ Алiг'еры "Боская камедыя" перакладзена на беларускую мову. Урывак з паэмы.
Прадмова Уладзiмiра Скарынкiна.
I ў Румынii жывуць беларусы (16.02.98)
Румынiя жадае купляць у Беларусi не толькi тавары для побыту, але i БелАЗы. Гутарка з надзвычайным i Паўнамоцным Паслом Беларусi ў Румынii Анатолем Бутэвiчам.
Галiна Яфiмава.
Дэфiцыт увагi не залежыць ад дэфiцыту сродкаў (4.03.98)
Аб чым клапоцяцца и на што скардзяцца мiнчане.
Гутарыў Вiктар Iваноў.
Новае аблiчча Залатой Горкi (04.03.98)
Распрацаваны план рэканструкцыi старога квартала у цэнтры Мiнска.
Гутарыў Юрый Гламаздзiн.
Ен ведау Джорджа Вашынгтона (9.03.98)
У Мiнскiм дзяржауным лiнгвiстычным унiверсiтэце прайшло пасяджэнне з нагоды 240-годдзя з дня нараджэння Юлiяна Урсына Нямцэвiча -- пiсьменнiка, паэта, гiсторыка, дзяржаунага i культурнага дзеяча, якi пакiнуу прыкметны след у культуры Беларусi.
Вольга Карнялюк.
Не ведау зайздрасцi, не прагнуу славы... (10.03.98)
Нягледзячы на увесь цяжар жыцця у няволi, беларускi лiтаратар Станiслау Шушкевiч не азлобiуся, не разупэунiуся у людзях.
Маргарыта Яфiмава.
Што каму даспадобы (02.04.98)
У Мiнску адбыуся дзiцячы фестываль "Блакiтная пралеска", дзе юныя дзяучынкi дэманстравалi свае майстэрства у якасьцi куцюр'е.
Ала Казакова.
Ад Парыжскай камуны на Камунiстычную
У Мiнску чарговая акцыя пратэсту, якая сабрала прыкладна 3 тысячы працiунiкау аб'яднання Беларусi i Расеi, скончылася учора пабоiшчам. Мiлiцыя i атрады асобага прызначэння прымянiлi сiлу.
Юрый Сьвятакум.
Тамара Хамiцэвiч -- фота.
У краiны спалучэння Еуропы цi зачынены дзверы? (14.07.98)
Мiнiстэрства замежных спрау Беларусi распаусюдзiла заяву, што датычыцца дыпламатычнага скандалу наконт “Драздоу”.
Барыс Залескi.
Грыб сярод палунiцау на гародзе (14.07.98)
Вось такi вялiзны грыб вырас на гародзе мiнчанiна Рыгора Тумiловiча. Знайшла грыб... кошка суседзяу.
Уладзiмiр Ваучкоу.
Мiкалай Бандарык — фота.
Канiкулы у “Дудутках” (14.07.98)
Упершыню за усю гiсторыю свайго iснавання музей матэрыяльнай культуры “Дудуткi” адчынiу дзверы лагера адпачынку для малазабяспечаных дзяцей малодшага школьнага узросту з Мiнска i вобласцi.
Галiна Шараева.
БелТА.
Расiя пахавала апошняга цара (21.07.98)
В мiнулую пятнiцу у Петрапаулаускай крэпасцi Санкт-Пецярбурга пахавалi рэшткi Мiкалая Другога (1868—1918), яго жонкi, дзяцей i слуг — без вiны забiтых.
Канстанцiн Сталярчук.
Фота з архiву.
Чэшскi цырк у Мiнску (21.07.98)
Адразу два чэшскiя цыркi выступаюць з паказамi у сталiцы Беларусi.
Святлана Багам’я, Таццяна Сакаловiч.


Апублiкавана у газеце, якая друкуецца у горадзе Мiнску.


Рэдактар электроннаго варыянта газеты "Вечерний Минск"
Мiкалай Iльюшэнка
eve@nil.belpak.minsk.by
Тэхнiчнае забеспячэнне - Святлана Велiчка.
Кiраунiк Web-аддзела - Кацярына Карвацкая.

«Вечерний Минск» капiрайт © 1996-1997 Усе правы абароненыя. Перадрукоука толькi з дазволу редакцыi.
Copyright (c) 1996-1998 «Vecherny Minsk» All right reserved. 
Please Return Backs.
Click Here to Return Back

Click Here to visit Belarus.net


  Our Site Is Listed at WWW.RU Starting PointCopyright 2009 © Belarus.NET | Belarus Network
Recommended websites: Free shopping cart software | Pubmed web analytics software | Hair loss consumer information | Hair cloning information